Сердика Капитал

Добре дошли на сайта на Сердика Капитал. Сердика Капитал е мениджър на алтернативни инвестиционни фондове, лицензиран от Комисията за финансов надзор. Сердика Капитал е акционерно дружество, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, ул. Проф. Фритьоф Нансен №37А

Качество и принципи

Инвеститорите в АИФ, с които работим, са в центъра на всичко, което правим. Нашият екип насърчава дълбокото разбиране не само на непосредствените нужди от инвестиции, но и на дългосрочните цели и стремежи на инвеститорите. Това означава, че инвестиционните решения, които вземаме днес, подкрепят стратегическия бъдещ растеж.

Фондове

Алтернативните инвестиционни фондове са насочени само към професионални инвеститори. Ако сте професионален инвеститор, моля, продължете към информацията за фондовете. За повече подробности, моля свържете се с нас .

Екип

Екипът на Сердика Кепитъл има дългогодишен опит във финансовия сектор и опит в съвместната работа и партнира в редица консултантски и свързани с произход транзакции. Уменията на ръководния екип са допълващи, обхващащи всички аспекти на управлението на фондовете – от набиране на средства и съвместни инвестиции до генериране на инвестиции, затваряне и управление.

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.