Сердика Капитал

Добре дошли на сайта на Сердика Капитал. Сердика Капитал е мениджър на алтернативни инвестиционни фондове, регистриран от Комисията за финансов надзор. Сердика Капитал е акционерно дружество, със седалище и адрес на управление в България, гр. София, ул. Проф. Фритьоф Нансен №37А.

Сердика Капитал организира и осъществява инвестиционната дейност, управлението на риска, комуникацията с инвеститорите, административното и правното обслужване, нормативното съответствие и отчетност на алтернативните фондове под неговото управление. Понастоящем Сердика Капитал ЕАД управлява три фонда: Фонд за капиталови инвестиции Сердика АД,  Дългов фонд Сердика АД и Фонд Сердика Венчър Капитал АД. Алтернативните инвестиционни фондове се предлагат само на професионални инвеститори. За повече информация, моля свържете се с нас.

Сердика Капитал предоставя и консултантски услуги, услуги по управление на дялови участия, корпоративно преструктуриране и управление на дружества.

С решение от 17 май 2022 г. Комисията за финансов надзор издаде пълен лиценз на Сердика Капитал за извършване на дейност по управление на алтернативни инвестиционни фондове и за доверително управление.

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.