Фонд Сердика венчър капитал

Фокусът на Фонда е върху бизнеси в ранен етап на развитиеновоучредени или в процес на учредяване компании, бизнеси в етап на растеж, както и трансфер на ноу-хау/технологии от научноизследователски организации или компании в зрял етап на развитие с цел финансиране и развитие на научноизследователската, развойната дейност и прилагането на иновации чрез придобиване и комерсиализиране. 

Инвестиционният потенциал на всяка конкретна компания или изследователска област ще бъде оценяван след детайлен анализ на редица съществени фактори - опит на мениджмънта, пазарна обосновка, стратегия за изход и оценка на риска на проектите, както и специфични фактори за този тип инвестиции – ниво и обхват на компетенциите на изследователите, предишни и текущи техни проекти, патенти, полезни модели т.н. Коректният анализ на този етап ни дава възможност да изберем подходящо ноу-хау/технологии, които могат да бъдат приложени успешно в индустрията и към които може да има реален интерес от страна на бизнеса. 

Стратегията ни е да се насочим към инвестиции в компании, базирани в България и в други държави от Европа, САЩ и Азия, в сектори, които ще се представят добре, независимо от развитието на икономиката и чиито услуги ще бъдат търсени в следващите 5-10 години. За постигане на оптимална доходност и диверсификация на фондовия портфейл, в зависимост от пазарната ситуация, Фондът ще инвестира в направления като FinTech, IoT, Smart City, високи технологии и изкуствен интелект, устойчиви инвестиции, които оценяваме като перспективни. 

Основната цел на Фонда е постигане на висока норма на възвръщаемост на инвестициите, осигурявайки на акционерите запазване и нарастване на стойността на инвестираните от тях средства посредством реализиране на капиталови печалби при поемане на висок риск.  

НСА

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.