Инвестиционен фокус

Предпочитаме контролируемите инвестиционни рискове пред пазарните рискове

Нашите АИФ ще инвестират в качествени активи, при които управлението и структурата са ясно дефинирани и се осъществяват съвместно с първокласни партньори. Избягваме силната зависимост от пазарните рискове чрез дълги договорни споразумения и специални инвестиционни структури.

Ще следваме оперативни и М&A стратегии на добавената стойност, с които да превърнем инвестициите от портфейлите на фондовете в по-големи и по-печеливши бизнеси

При дяловите инвестиции ще запазим дългосрочния подход през целия инвестиционен цикъл, като обезпечаваме необходимите ресурси за подпомагане на устойчивото създаване на стойност. Ще се стремим да инвестираме във и да привличаме силни и мотивирани екипи, които споделят нашите инвестиционни ценности и визия. На ниво мениджмънт ще се стремим да насочваме дружествата към подобряване на корпоративните процеси, разширяване на пазарите и - най-вече – нарастване на стойността на инвестицията.

Ще се придържаме тясно и към интересите на инвеститорите си и към инвестиционните си цели

Ще се фокусираме повече върху взаимоотношенията и по-малко върху чисто транзакционните аспекти на инвестициите. Целта ни ще бъде да подпомогнем с практически действия, както мениджърския екип, така и инвеститорите да се възползват от пълния потенциал на алтернативните инвестиционни фондове.

Ще акцентираме върху социално отговорното инвестиране

Вярваме, че доброто управление и добрата възвръщаемост вървят ръка за ръка и че положителните странични ефекти за обществото и околната среда са важни за икономическата обстановка, в която се реализират нашите инвестиции. Социално отговорното инвестиране ще бъде неразделна част от инвестиционния процес и ключов елемент в управлението на нашите активи след придобиването.

Политика за ангажираност

Изпълнение на Политиката за ангажираност през 2023 г.

Политика за интегриране на рисковете за устойчивостта

Ще положим максимални усилия да избягваме всички конфликти на интереси

Решени сме да действаме в най-добрия интерес на нашите клиенти (акционери). Темата за избягване на конфликти на интереси е от голямо значение за Сердика Капитал.

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.