Фонд за дялови инвестиции Сердика

Фонд за дялови инвестиции Сердика се фокусира върху инвестиции в ограничен брой частни компании, прилагайки стратегията "buy and build", която да максимизира ръста на стойността на фонда за периода на неговия живот. В този процес си партнираме с мениджъри и собственици, които споделят нашата визия и оценяват практическия ни подход.

Когато инвестираме в компании в етап на растеж, ще се фокусираме върху бизнеси, които имат потенциала да развиват своите продукти/услуги, оперират на растящ пазар или притежават определено конкурентно предимство. Когато инвестираме в компании в етап на зрялост, ще търсим силна пазарна позиция спрямо конкурентите. Фондът ще се стреми да инвестира в компании с квалифицирани и опитни управленски и оперативни екипи и осъществими бизнес модели.

Фондът постоянно ще разглежда възможности за създаване на партньорства и сътрудничество с други инвестиционни фондове, платформи и др. Нашата глобална мрежа от контакти в индустрията и финансовия сектор ни предоставя уникален шанс не само да привличаме ко-инвеститори, но и да селектираме тези, които могат да помогнат на компаниите, обект на инвестицията, да разширят обхвата на бизнеса си.

Нетна стойност на активите

Стремим се към стойност чрез

Количествени критерии за печалбата, паричния поток, дивидентната доходност и активите
Качествена оценка на управлението, конкурентните предимства и влиянието на икономическия цикъл
Строг и последователен инвестиционен подход, поддържан при изменящи си икономически и финансови условия.

Географски ще търсим глобални възможности, като оставаме фокусирани върху българските компании и лидерите по растеж, най-вече Европа и Азия.

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.