Фонд за дялови инвестиции Сердика

Фонд за дялови инвестиции Сердика се фокусира върху инвестиции в ограничен брой частни компании, прилагайки стратегията „buy and build”, която да максимизира ръста на стойността на фонда за периода на неговия живот. В този процес си партнираме с мениджъри и собственици, които споделят нашата визия и оценяват практическия ни подход.

Когато инвестираме в компании в етап на растеж, ще се фокусираме върху бизнеси, които имат потенциала да развиват своите продукти/услуги, оперират на растящ пазар или притежават определено конкурентно предимство. Когато инвестираме в компании в етап на зрялост, ще търсим силна пазарна позиция спрямо конкурентите. Фондът ще се стреми да инвестира в компании с квалифицирани и опитни управленски и оперативни екипи и осъществими бизнес модели.

Фондът постоянно ще разглежда възможности за създаване на партньорства и сътрудничество с други инвестиционни фондове, платформи и др. Нашата глобална мрежа от контакти в индустрията и финансовия сектор ни предоставя уникален шанс не само да привличаме ко-инвеститори, но и да селектираме тези, които могат да помогнат на компаниите, обект на инвестицията, да разширят обхвата на бизнеса си.

Стремим се към стойност чрез

Количествени критерии за печалбата, паричния поток, дивидентната доходност и активите
Качествена оценка на управлението, конкурентните предимства и влиянието на икономическия цикъл
Строг и последователен инвестиционен подход, поддържан при изменящи си икономически и финансови условия.

Географски ще търсим глобални възможности, като оставаме фокусирани върху българските компании и лидерите по растеж, най-вече Европа и Азия.

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.