Декларация, съгласно чл. 12 от Делегиран Регламент (ЕС) 2022/1288

Неотчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост

Декларация, съгласно чл. 12 от Делегиран Регламент (ЕС) 2022/1288,

включваща информация по чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 на Европейския парламент и на Съвета от 27 ноември 2019 година относно оповестяването на информация във връзка с устойчивостта в сектора на финансовите услуги

 

Уважаеми инвеститори и клиенти,

"Сердика Капитал" АД е социално съзнателен мениджър и в качеството си на участник на финансовите пазари полага усилия за постигане на дългосрочна устойчива възвръщаемост на инвестициите на своите клиенти и инвеститори в АИФ.

Въпреки горното, Ви уведомяваме, че вземайки предвид своя размер, естеството и обхвата на дейностите по управляване на АИФ и на индивидуални портфейли на клиенти, ЛУАИФ не отчита основните съществени или потенциално съществени неблагоприятни въздействия на инвестиционните си решения върху факторите на устойчивост по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 и не включва специални процедури за отчитане на основните неблагоприятни въздействия.

През изминалата 2023 година и към настоящия момент "Сердика Капитал" АД не отчита неблагоприятните въздействия на инвестиционните си решения върху факторите на устойчивост по смисъла на Регламент (ЕС) 2019 / 2022 по следните причини:

- липсата на регламентирани и общодостъпни способи за оповестяване от компании на наличието или липсата на ESG данни, които евентуално биха дали възможност за формиране на обективни сведения за устойчиви фактори;

- липсата на общовалиден дигитален формат, посредством който големите компании да представят данни за ключовите показатели за резултата от дейността си, която е свързана с екологично устойчиви дейности, с цел данните да бъдат сравними и да бъде избегнато публикуването на заблуждаваща информация или друг вид дезинформация;

- мащабът на дейността на ЛУАИФ – размерът, естество и обхват на дейностите, както и вида на предоставяните финансови услуги не предполагат отчитане на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения върху факторите на устойчивост;

 - разходите за ЛУАИФ, необходими за отчитането на неблагоприятните въздействия на инвестиционните решения по смисъла на чл. 4 от Регламент (ЕС) 2019/2088 не биха били измерими и оправдани с реализируемите приходи, в случай че ЛУАИФ отчита неблагоприятните въздействия;

 - потенциална инвестиционна цел може да ограничи експозицията на АИФ и портфейлите на клиенти по доверително управление към компании, индустрии или сектори, и ЛУАИФ може да се откаже от инвестиционни възможности за управляваните АИФ и портфейли на доверители, които инвестиции не съответстват на неговите критерии за устойчивост. Съответно, АИФ или портфейл, за сметка на който ЛУАИФ инвестира,  може да реализира по-слаби резултати в сравнение с други фондове, които не се опитват да инвестират въз основа на такива критерии;

 - ЛУАИФ предоставя възможност на своите клиенти по доверително управление да поставят специфични изисквания преди подписване на договор за управление на портфейл, свързани с ESG инвестиции. По този начин "Сердика Капитал" АД подхожда с грижа и внимание към клиентите, като същевременно проучва техните нагласи.

Поради спецификата на целевите инвестиции, заложени в инвестиционните стратегии на управляваните АИФ и доколкото създадената рамка за оценка на екологично устойчиви икономически дейности се очаква да придобива все по-голямо обществено и икономическо значение, "Сердика Капитал" АД не изключва възможността, при трайно изменение на половината от горепосочените причини, да започне да отчита основните негативни въздействия на инвестиционните си решения върху факторите на устойчивост по смисъла на чл. 4, параграф 1, буква "а" от Регламент (ЕС) 2019/2088. Следва да отбележим, че и към настоящия момент "Сердика Капитал" АД обследва задълбочено, доколкото ресурсите на ЛУАИФ и наличните източници на информация позволяват, степента на екологична устойчивост на инвестициите.

  

С уважение,

Ръководството на "Сердика Капитал" АД

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.