Дългов фонд Сердика

Ще инвестираме във всички компоненти на капиталовата структура и ще разглеждаме балансите на дружествата в тяхната цялост със силен акцент върху дълговите задължения, като например първостепенен дълг, обикновени облигации, мецанин инструменти и конвертируеми облигации на емитенти от средния пазарен сегмент. Ще инвестираме при първично предлагане и на вторичния пазар и ще приоритизираме ситуации, които са сложни и изискват задълбочен анализ. 

Пазарът на корпоративен дълг с рейтинг под инвестиционния в България и останалата част на Европа претърпява промяна, като част от клиентите на традиционните „доставчици“ на капитал (т.е. банките)  се пренасочват към алтернативни източници. Такава дълбока структурна промяна – замяна на банковото финансиране с такова от алтернативни доставчици на капитал – неизбежно създава изкривявания, но и генерира възможности за инвеститорите с опит в специални ситуации, които инвестират в широк спектър от дългови инструменти (заеми, облигации, мецанин дълг и др. ).

Очакваме да има много инвестиционни възможности с атрактивно съотношение възвращаемост-риск в една среда на ограничения и ниски темпове на растеж, но нашият основен фокус ще бъдат търговските вземания. Тези активи са привлекателни поради исторически ниските си нива на неизпълнение и антицикличния си характер, като в същото време съществуват значителни инвестиционни възможности поради недостига на търговско финансиране.

Фондът ще търси припокриване на различни структури за целите на финансирането на бизнеса и ще разглежда възможностите за придобиване на финансови компании, чрез които да разшири своя "продуктов" портфейл и да отговори гъвкаво на търсенето на финансиране.

Портфейлът на Фонда  ще бъде диверсифициран в широк кръг от сектори: строителство, индустрия, услуги, транспорт, ИТ, търговия, суровини, финансови услуги.

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.