Дългов фонд Сердика

Ще инвестираме във всички компоненти на капиталовата структура и ще разглеждаме балансите на дружествата в тяхната цялост със силен акцент върху дълговите задължения, като например първостепенен дълг, обикновени облигации, мецанин инструменти и конвертируеми облигации на емитенти от средния пазарен сегмент. Ще инвестираме при първично предлагане и на вторичния пазар и ще приоритизираме ситуации, които са сложни и изискват задълбочен анализ. 

Пазарът на корпоративен дълг с рейтинг под инвестиционния в България и останалата част на Европа претърпява промяна, като част от клиентите на традиционните "доставчици" на капитал (т.е. банките) се пренасочват към алтернативни източници. Такава дълбока структурна промяна – замяна на банковото финансиране с такова от алтернативни доставчици на капитал – неизбежно създава изкривявания, но и генерира възможности за инвеститорите с опит в специални ситуации, които инвестират в широк спектър от дългови инструменти (заеми, облигации, мецанин дълг и др. ).

Очакваме да има много инвестиционни възможности с атрактивно съотношение възвращаемост-риск в една среда на ограничения и ниски темпове на растеж, но нашият основен фокус ще бъдат търговските вземания. Тези активи са привлекателни поради исторически ниските си нива на неизпълнение и антицикличния си характер, като в същото време съществуват значителни инвестиционни възможности поради недостига на търговско финансиране.

Фондът ще търси припокриване на различни структури за целите на финансирането на бизнеса и ще разглежда възможностите за придобиване на финансови компании, чрез които да разшири своя "продуктов" портфейл и да отговори гъвкаво на търсенето на финансиране.

Портфейлът на Фонда  ще бъде диверсифициран в широк кръг от сектори: строителство, индустрия, услуги, транспорт, ИТ, търговия, суровини, финансови услуги.

Нетна стойност на активите 

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.