Условия за ползване

Моля, прочетете "Условията за ползване" на информацията и услугите, достъпни чрез уебсайта www.serdicacapital.com

Общи условия за ползване на уебсайта: Този уебсайт е собственост на Сердика Капитал АД и всяко лице, което получи достъп до него, се съгласява с условията за ползването му.

Авторско право: Цялото съдържание на уебсайта е предмет на авторско право с всички запазени права. Зареждането и отпечатването на отделни страници и/или раздели е позволено, само при условие, че нe премахвате бележки за авторско право или други такива, свързани със собствеността. Вие не можете да възпроизвеждате (цялостно или на части), да променяте, да предавате (по електронен или друг начин), да свързвате или използвате за каквито и да е публични или търговски цели уебсайта без предварително писмено разрешение от Сердика Капитал АД.

Отговорност за информацията в сайта: Сердика Капитал АД е положило всички необходими усилия да предоставя съдържание на уебстраница, което да е пълно и коректно към момента на показване. Въпреки това от време на време са възможни непреднамерени или случайни грешки, за които се извиняваме предварително. Компанията запазва правото си да променя без предварително уведомление съдържанието на сайта. Ние не носим отговорност за каквито и да е загуби или преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа Ви до и ползването на уебсайта. Предложената информация не се счита за какъвто и да е съвет (инвестиционен, юридически и др.), както и за подтик към сключване на сделка. Преди да вземете инвестиционно решение трябва да се свържете със специалистите на компанията. Потребителят сам е отговорен за възприятията и интерпретацията на точността, пълнотата и полезносттта на информацията, съдържаща с в сайта. 

Свързани уебсайтове: Сердика Капитал АД не потвърждава и не носи отговорност за информацията, съдържаща се в сайтове, към които има хипервръзки, както и за предложените продукти, услуги и други такива в същите сайтове.

Електронна поща: Всички запитвания и въпроси, зададени до служителите на Сердика Капитал АД чрез формите за контакт и други части на сайта се обработват единствено по време на нормалното работно време в нашия офис.

Защита на данните: Сердика Капитал АД e администратор на лични данни и се ангажира да гарантира неприкосновеността на информацията, съдържаща лични данни, предоставяна от потребителите онлайн, посредством попълнени форми за контакт и електронна кореспонденция, и ще използва събраните лични данни единствено за целите, за които са били предоставени доброволно от потребителите и съгласно разпоредбите на действащата в България към момента международна и национална правна рамка. Разкриване е възможно, когато информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, оправомощени със закон да изискват и събират информация съдържаща лични данни и при спазване на нормативно установения ред.

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.