Инвестиционен процес

Ние предлагаме на институционалните си клиенти инвестиционен процес, който се основава на три стълба: "екипен подход", "последователност" и "проследимост".

Екипен подход

Интензивен и постоянен обмен на информация между фонд мениджърите и анализаторите.

Последователност

Инвестиционните ни подходи са ясно определени и ние се придържаме отговорно и дисциплинирано към тях, като в същото време се стараем непрекъснато да ги развиваме.

Проследимост

Решенията на нашите фонд мениджъри са прозрачни и проследими по всяко време. Това е единственият начин за цялостна оценка и подобряване на процесите.

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.