Нетна стойност на активите | Дългов фонд Сердика

Към дата: НСА НСА на акция
30.06.2022 44 853 лв. 0.8971 лв.
30.09.2022 44 810.54 лв. 0.8962 лв
31.12.2022 42 183.66 лв. 0.8437 лв.
31.03.2023 41 256 лв. 0.8521 лв.
30.06.2023 40 714 лв. 0.8143 лв.
30.09.2023 40 172 лв. 0.8034 лв.
31.12.2023 39 549 лв.  0.7910 лв. 
31.03.2024 36 906 лв. 0.7381 лв.

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.