Нетна стойност на активите | Фонд Сердика венчър капитал

Към дата: НСА НСА на акция
30.04.2022 99 682 лв. 2.4921 лв.
30.06.2022 799 201 лв. 9.9900 лв.
30.09.2022 798 315.34 лв. 9.9789 лв.
31.12.2022 794 084.98 лв. 9.9261 лв.
31.03.2023 793 013 лв. 9.9127 лв. 
30.06.2023 792 215 лв. 9.9027 лв.
30.09.2023  791 672 лв.   9.8959 лв. 
31.12.2023 791 050 лв. 9.8881 лв.
31.03.2024 788 396 лв. 9.8550 лв.

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.