Нетна стойност на активите | Фонд за дялови инвестиции Сердика

Към дата:  НСА НСА на акция
30.06.2022 35 367 лв. 0.7073 лв.
30.09.2022 35 325.04 лв. 0.7065 лв.
31.12.2022 32 698.16 лв.  0.6540 лв.
28.02.2023 720 519 лв. 0.9607 лв.
31.03.2023 1 497 637 лв.  0.9662 лв. 
30.06.2023 1 490 348 лв. 0.9615 лв.
30.09.2023  1 486 507 лв.   0.9590 лв. 
31.12.2023 1 500 832 лв. 0.9683 лв.
 31.03.2024  1 538 454 лв. 0.9926 лв.

Информацията на тази интернет страница не бива да се разглежда от инвеститорите като предложение, съвет или препоръка за покупката или продажбата на акции във фондовете или други финансови и нефинансови активи. Акциите, издавани от АИФ са предназначени за инвеститори, категоризирани като професионални съгласно Закона за пазарите на финансови инструменти. Стойността на акциите на фондовете и доходът от тях могат да се понижат, печалбата не е гарантирана и инвеститорите поемат риска да не възстановят инвестициите си в пълния им размер. Инвестициите във фондове не са гарантирани от гаранционен фонд, създаден от държавата или с друг вид гаранция. Предходни резултати от дейността нямат връзка с бъдещите резултати на фондовете.